<MMString:LoadString id="insertbar/comment" />
 Powrót Kontakt   Logowanie 
 
 
-   Katalogi   -
 
-   Informacje   -
 
-   Towarzystwo Przyjaciól
        Biblioteki Polskiej
        w Sztokholmie   -
 
 

Statut Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie
 
Rozdział I
Art I. Nazwa, siedziba i teren działania.
 • § l. Organizacja nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie.
 • § 2. Siedzibą Towarzystwa jest Sztokholm.
 • § 3. Terenem działania jest obszar całej Szwecji.
Rozdział II
Art I. Charakter i założenia ideowe, cele i metody działania.
 • § l. Towarzystwo jest dobrowolną organizacją kulturalno-społeczną.
 • § 2. Towarzystwo działa w oparciu o zasady demokratyczne zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i przepisami prawnymi obowiązującymi w Szwecji.
 • § 3. Towarzystwo utrzymuje kontakty i współpracuje z polskimi organizacjami w Szwecji oraz innymi działającymi na rzecz rozpowszechniania kultury.
 • § 4. Naczelnym celem Towarzystwa jest pomoc w utrzymywaniu, rozwijanie i upowszechnianie Biblioteki Polskiej w Sztokholmie.
 • § 5. Towarzystwo popierając czytelnictwo upowszechnia znajomość polskiej kultury i literatury poprzez: powiększanie księgozbioru Biblioteki i organizowanie spotkań literackich.
Rozdział III
Art I. Władze Towarzystwa
 • § 1. Władzami Towarzystwa są:
  • a. Walne Zebranie członków zbierające się co dwa lata
  • b. 7-osobowy Zarząd powoływany przez Walne Zebranie na okres nie dłuższy niż dwa lata, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jeden zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i trzech członków zarządu;
  • c. 2-osobowa Komisja Rewizyjna sprawująca jednocześnie funkcję Sądu Koleżeńskiego powoływana na okres równy kadencji Zarządu;
 • § 2. Walne Zebranie zwoływane jest przez zarząd. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie (nadzwyczajne) również jeśli będzie tego żądać:
  • a. 1/3 członków Towarzystwa,
  • b. komisja rewizyjna.
 • § 3. Zarząd kieruje pracą Towarzystwa w okresie między walnymi zebraniami. Zarząd może powoływać do życia sekcje i komisje.
Rozdział IV
Art. l Członkostwo.
 • § 1. Członkiem Towarzystwa może być każdy kto popiera cele jakie stawia sobie organizacja określone w roz. II art. II i złoży deklarację o przyjęcie do Towarzystwa.
Art. II. Finanse.
 • § 1. Finanse Towarzystwa składają się ze składek, dotacji i dochodów z organizowanych imprez.
Rozdział V
Art. 1. Postanowienia końcowe.
 • § 1. Zmiany statutu uchwalane są na Walnym Zebraniu większością głosów obecnych, przy frekwencji co najmniej połowy członków Towarzystwa.
 • § 2. W razie likwidacji Towarzystwa majątek zostaje w całości przekazany Radzie Uchodźstwa Polskiego w Szwecji (RUP OPON).
 
Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu 04.12.1994 roku,
poprawki wniesiono 3.02.2007.
Obecna wersja obowiązuje od Walnego Zebrania 28.09.2013